Stoðþjónusta

Nám og kennsla

Brúin

Í skólanum er sérstakt brúarteymi þar sem unnið er í sameiningu til að auka farsæld barna og fjölskyldna þeirra. Í teyminu situr fagfólk á vegum skólans, ásamt ráðgjöfum frá fjölskyldu- og barnamálasviði og mennta- og lýðheilsusvið. Brúarteymið kortleggur stöðu barnsins og leitar sameiginlegra lausna til að styðja við barnið og fjölskyldu.

Sálfræðiþjónusta

Sálfræðingur starfar í öllum grunnskólum bæjarins. Sálfræðingur skólans sinnir greiningu, fræðslu, stuðningi og ráðgjöf en ekki meðferð. Tilvísanir til sálfræðings berast í gegnum nemendaverndarráð eða brúarteymi grunnskólans. Samþykki foreldra verður alltaf að liggja fyrir. Tilefni beiðna geta verið margvísleg en áhersla er lögð á snemmtækt mat og greiningu á stöðu nemanda vegna náms, hegðunar og sálrænna erfiðleika.

Börn sem glíma við frávik í máli eða tali eiga rétt á greiningu talmeinafræðings ásamt sérkennslu og stuðningi við nám í grunnskóla. Talmeinafræðingur veitir einnig ráðgjöf til starfsfólks grunnskóla. Foreldrar geta óskað eftir greiningu og ráðgjöf talmeinafræðings, í öllum tilvikum þarf skriflegt samþykki foreldra að liggja fyrir áður en greining fer fram.

Nemendaverndarráð

Hlutverk nemendaverndarráðs er að taka við öllum erindum, bæði frá starfsfólki og foreldrum, um stuðningsþjónustu skólans og koma þeim í farveg sem leiðir til lausna á þeim.

Foreldrar sem telja að barn þeirra þurfi á stuðningi að halda geta haft samband við umsjónarkennara barns eða deildarstjóra stoðþjónustu, Þóru Björk Bjartmarz. Foreldrum er alltaf tilkynnt ef málum barna þeirra er vísað til ráðsins. Ráðið heldur fundi vikulega.

Í ráðinu sitja:
 • Skólastjórnandi
 • Námsráðgjafi
 • Hjúkrunarfræðingur
 • Sálfræðingur
 • Deildarstjórar

Umsjónarkennarar og aðrir eru boðaðir til fundar eftir þörfum. Ráðið er bundið þagnarskyldu um einkamál nemenda, að undanskildum atvikum sem ber að tilkynna samkvæmt lögum.

Heilsugæsla

 • Skólahjúkrunarfræðingur: Margrét Kjartansdóttir
 • [email protected]
 • Viðverutími
 • Mánudaga 8:30–16:30
 • Þriðjudaga 08:30–12:00
 • Miðvikudaga 08:30–16:00
 • Fimmtudaga (nema 1. í mánuði) 08:30–12:00
 • Annan hvern föstudag (sléttar vikur) 08:30–12:00

Heilsuvernd skólabarna í Lækjarskóla er á vegum Heilsugæslunnar á Sólvangi. Heilsuverndin er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd. Markmiðið er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk heilsuverndar skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð þeirra að leiðarljósi.

Þjónusta heilsuverndar skólabarna er skráð í rafræna sjúkraskrá heilsugæslunnar. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Helstu áherslur í heilsuvernd nemenda eru:

 • Fræðsla, forvarnir og heilsuefling.
 • Bólusetningar.
 • Skimanir.
 • Viðtöl um heilsu og líðan.

Unnið er samkvæmt leiðbeiningum Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu og Embættis landlæknis um heilsuvernd grunnskólabarna.

Heilbrigðisfræðsla 

Skipulögð heilbrigðisfræðsla er veitt í öllum árgöngum og er áherslan á að hvetja til heilbrigðra lífshátta. Eftir fræðslu fá foreldrar upplýsingar í tölvupósti um fræðsluna og gefst þá kostur á að ræða við börnin um það sem þau lærðu og hvernig hægt er að nýta það í daglegu lífi.

 

 • 1. bekkur

  „Líkaminn minn“ – forvörn gegn kynferðislegu ofbeldi og hjálmanotkun.

 • 2.bekkur

  Tilfinningar

 • 3.bekkur

  Verkefnabók um 6H heilsunnar (Hamingja, Hollusta, Hreinlæti, Hreyfing, Hvíld).

 • 4.bekkur

  Kvíði og slysavarnir.

 • 5.bekkur

  Samskipti

 • 6.bekkur

  Kynþroski og endurlífgun.

 • 7.bekkur

  Bólusettningar

 • 8.bekkur

  Sjálfsmynd og samskipti, hugrekki og endurlífgun.

 • 9.bekkur

   Kynheilbrigði og bólusetning.

 • 10.bekkur

  Geðheilbrigði, endurlífgun og ábyrgð á eigin heilsu.

Skimanir

Skimað er fyrir ákveðnum heilbrigðisvandamálum í 1., 4., 7. og 9. bekk. Þær felast í mælingu á hæð, þyngd og sjónskerpu. Nemendur í öðrum árgöngum eru skimaðir eftir þörfum. Ef frávik reynist í skimun er haft samband við forsjáraðila.

Heilsueflandi viðtöl um lífsvenjur og líðan

Þegar skimanir fara fram í 1., 4., 7. og 9. bekk ræðir skólahjúkrunarfræðingur við nemendur um líðan og lífsvenjur. Markmið viðtalanna er að styrkja vitund nemenda um eigið heilbrigði og líðan. Ef vart verður við vanlíðan eða áhyggjur er gripið til úrræða.

Bólusetningar

Bólusetningum er ætlað að verja einstaklinginn gegn alvarlegum smitsjúkdómum. Í 7. bekk er bólusett við mislingum, hettusótt og rauðum hundum (1 sprauta) og HPV (Human papilloma veirum) sem geta valdið leghálskrabbameini. HPV-bólusetning er gefin tvisvar með 6 mánaða millibili. Í 9. bekk er bólusett við barnaveiki, stífkrampa, kíghósta og mænusótt (ein sprauta).

Fyrir bólusetningu fá foreldrar tölvupóst með upplýsingum um tímasetningu. Það er á ábyrgð foreldra að láta bólusetja börn sín. Gott er að nemendur komi með bólusetningarskírteini sín í skólann þegar bólusetning fer fram.

Hafið samband við skólahjúkrunarfræðing ef:

 • talið er að barn sé ekki að fullu bólusett
 • óskað er eftir því að barn sé ekki bólusett
 • nánari upplýsinga er óskað

Veikindi og slys

Ef óhapp eða slys verður á skólatíma sér starfsfólk skólans um fyrstu hjálp. Þurfi nemandi að fara á heilsugæsluna eða slysadeild skulu foreldrar fara með barninu. Því er mikilvægt að skólinn hafi öll símanúmer þar sem hægt er að ná í þá á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt af heilsuvernd skólabarna.

Langveik börn

Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingur viti af börnum sem eru með fötlun eða langvinnan eða alvarlegan sjúkdóm, til dæmis sykursýki, ofnæmi, flogaveiki, blæðingarsjúkdóma eða aðra alvarlega sjúkdóma. Hlutverk skólahjúkrunarfræðingsins er að skapa þessum börnum viðeigandi aðstæður og umönnun í skólanum í samvinnu við foreldra og starfsfólk skólans.

Lyfjagjafir

Samkvæmt tilmælum landlæknis um lyfjagjafir í grunnskólum eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma.

Höfuðlús

Höfuðlús birtist reglulega í skólum landsins og er mikilvægt að foreldrar kembi hár barna sinna reglulega yfir skólaárið. Rétt er að láta skólann vita ef lús finnst í hári barns og skólahjúkrunarfræðingur getur leiðbeint varðandi lúsasmit. 

Sérkennsla

Með sérkennslu er átt við sérstakan stuðning við nemendur sem ýmist getur gerst í almennum nemendahópum (bekkjum) eða í sérstökum námshópum undir leiðsögn sérkennara. Stuðningsfulltrúar aðstoða umsjónarkennara samkvæmt mati deildarstjóra sérkennslu.

Ef nemandi fylgir ekki jafnöldrum í almennri kennslu kemur sérkennsla til skjalanna. Þar er reynt að mæta þörfum nemenda með því að:

 • Styðja nemendur í að halda í við jafnaldra í námsefni árgangsins.
 • Aðlaga námsefni og kröfur að hverjum og einum nemanda.

Alltaf er reynt að sjá til þess að sérkennslan sé í sem bestum tengslum við bekkjarkennsluna þannig að heildarnám nemandans raskist sem minnst.

Ef foreldrar telja að börn þeirra hafi sérþarfir og þurfi á sérstökum stuðningi í námi að halda geta þeir komið þeirri beiðni á framfæri við skólann. Erindið er tekið fyrir á næsta fundi í nemendaverndarráði skólans þar sem tekin er ákvörðun um meðferð erindisins. Foreldrar fá skriflegt svar með rökstuðningi.

Þroskaþjálfun

Þroskaþjálfi sinnir nemendum með fötlun og flókna vanda ásamt því að þjálfa félagslegan þroska hjá nemendum sem eru slakir í félagsfærni. Þroskaþjálfi leggur áherslu á að auka sjálfstæði og bætta líðan nemanda. Reynt er að finna leiðir sem henta hverjum og einum en oft er stuðst við sjónrænt skipulag, félagsfærnisögur, TEACCH- aðferðina, CAT-kassann, Snillinga- og ART-námskeið. 

Íslenska sem annað tungumál

Nemendur með íslensku sem annað tungumál (nýbúar eða snúbúar) fá sérkennslu í íslensku máli, þjálfun í orðaforða og læsi og hugað er að vellíðan og félagslegum þáttum sérstaklega. Nemendur koma í ákveðnar kennslustundir á viku þar sem áhersla er á kennslu í orðaforða, læsi og menningu. Unnið er í gegnum samræður, leiki, spil og fleira.

Skólinn notar stöðumat til að meta grunnþekkingu nemenda af erlendum uppruna. Tekin eru nokkur viðtöl við nemandann og fær hann og fjölskylda hans tækifæri til að segja frá sjálfum sér, færni og áhuga. Í viðtölunum eru lagðar fyrir spurningar ásamt nokkrum verkefnum sem snúa að lestri, skrift og stærðfræði. Einnig á sér stað umræða um tungumál nemandans, menningu og hvernig nemandanum finnst best að leysa verkefni. Notast er við túlk í þeim viðtölum sem þörf er á. 

 

Sérdeild

Í Lækjarskóla er sérdeild fyrir börn með þroskaröskun sem er opin nemendum úr öllum skólahverfum bæjarins. Sérdeildin veitir nemendum kennslu við hæfi, þroskaþjálfun, sérhæft námsumhverfi og stuðning inn í tengslabekki.

Allir nemendur sérdeildarinnar eru skráðir í almenna bekki skólans. Bekkurinn sem nemandi er skráður í er í daglegu tali nefndur tengslabekkur.

Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir nemendur í upphafi skólaárs og endurmetin fyrir vorönn. Reglulegt símat fer fram þannig að markmið og áherslur geta tekið breytingum á hvorri önn fyrir sig. Skrifleg umsögn um stöðu nemenda er tekin saman við annaskil og einstaklingsnámskráin endurmetin út frá árangri.

Starfstími sérdeildar fylgir skóladagatali Lækjarskóla. Deildarstjóri sérdeildar, Margrét Ósk Gunnarsdóttir, sér um daglega stjórn og ber ábyrgð á faglegu starfi deildarinnar.

Umsókn í sérdeild

Umsókn um nám í sérdeild er alltaf háð vilja og samþykki foreldra en er einnig byggð á faglegu mati heimaskóla nemenda. Foreldrar eða forsjáraðilar sækja um nám í sérdeildinni með því að fylla út umsókn um sérdeild og skila inn til Lækjarskóla eða beint til Mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar. Umsóknarfrestur rennur út 1. apríl á hverju ári. Einnig er hægt að taka inn nemendur á öðrum tímum skólaársins ef inntökunefnd metur svo.